آدینه ظهور

کاش مهدی به جهان چهره هویدا می کرد

   گره از مشکل پیچیده ما وا می کرد

-----------------------------

جمعه یعنی عشق، یعنی انتظار

 جمعه یعنی طاق ابروی نگار

 جمعه ها بر ما دعا داردولی

در قنوتش یاد ما دارد ولی

دسته ها : SMS
شنبه نوزدهم 11 1387

زندگی کن ولی اسیر نشو
عاشق شو ولی دیوانه نشو
دوستت دارم ولی لوس نشو!

دسته ها : SMS
چهارشنبه شانزدهم 11 1387

یه چیزی می گم، به کسی نگو

... ... ...

نگیا

... ... ...

تو رو خدا نگیا

 ... ... ...

ولش کن، تو می ری می گی!

دسته ها : SMS
دوشنبه جهاردهم 11 1387

مخصوص نیمه شب:

 این اس ام اس

 فقط جهت نقش بستن اسم زیبای من روی گوشی شما ارسال شده و ارزش دیگری ندارد.
دسته ها : SMS
جمعه یازدهم 11 1387
به حیف نون می گن نرو پایین
...
...
...
...

...

...
...
...
......
...
...
.........
...
...
.........
...
...
.........
...
...
......

...

دیدی خودت بدتری؟!

دسته ها : SMS
جمعه یازدهم 11 1387
X