یه چیزی می گم، به کسی نگو

... ... ...

نگیا

... ... ...

تو رو خدا نگیا

 ... ... ...

ولش کن، تو می ری می گی!


دسته ها : SMS
دوشنبه جهاردهم 11 1387
X