آدینه ظهور

کاش مهدی به جهان چهره هویدا می کرد

   گره از مشکل پیچیده ما وا می کرد

-----------------------------

جمعه یعنی عشق، یعنی انتظار

 جمعه یعنی طاق ابروی نگار

 جمعه ها بر ما دعا داردولی

در قنوتش یاد ما دارد ولی


دسته ها : SMS
شنبه نوزدهم 11 1387
X