پرده جهل

هجر تو برده قرار از دل ما مهدی (عج) جان 

 آتش افروخته در حاصل ما مهدی (عج) جان

حبذا آنکه بفضل و کرم و حی و دود   

  بولای تو عجین شد گل ما مهدی (عج) جان

تو عیان در همه جا هستی و اما افسوس  

  پرده جهل بود حائل ما مهدی (عج) جان

جز ظهور تو که حلال همه مشکل ماست  

  بخدا حل نشود مشکل ما مهدی (عج) جان

قافله رفت و ما مانده ز ره در شب تار 

 رحمتی مانده بگل محمل ما مهدی (عج) جان

غم دوری تو ما را ببلا کرده دچار  

 ترسم آخر که شود قاتل ما مهدی (عج) جان

« ملتجی » ما بتو هسیتم و تقاضا داریم   

  نعمت وصل کنی شامل ما مهدی (عج) جان


دسته ها :
شنبه بیست و هشتم 10 1387
X